Podmienky používania nástrojov

Nástroje na spracovanie a analýzu textu sú dostupné pre testovacie/experimentálne a nekomerčné účely. Nevkladajte texty, ktoré sú citlivé na zneužitie alebo sú chránené autorským zákonom. Používaním služieb súhlasíte s tým, že môžu byť vložené dáta využité pre ďalší rozvoj a vylepšovanie nástrojov.
Pripomienky a návrhy na zlepšenie sú vítané.

Kontakt: LinkedIn

Na tvorbe nástrojov sa podieľa tím projektu eduself.sk eduself


Terms of use

Tools for text processing and text analysis are available for experimental and non-commercial purposes. Do not upload texts that are susceptible to abuse or are protected by copyright. If you using these services you agree that your data may be used for the further development and improvement of the tools.
Comments and suggestions for improvement are welcome.

Contact: LinkedIn

Created with cooperation by team eduself.sk