NLP služby

ďalšie nástroje

Služba API Špeciálne rozhrania
Tvary slovenských slov API Slovník tvarov slov
Tokenizácia textu API
Rozdelenie textu na vety API
Lematizácia slovenského textu API
Určovanie slovných druhov API
Rýmy pre slovo API Slovník rýmov
Prevod čísel na text API Prepis čísloviek
Odstránenie diakritiky API
Doplnenie diakritiky API
Analýza sentimentu pre slovenčinu API Analýza sentimentu
Anonymizácia API
Extrakcia číselných údajov API
Extrakcia časových udajov API Identifikácia entít
Extrakcia veličín a jednotiek API
Extrakcia názvoslovných entít (NER) API Identifikácia entít
Extrakcia pojmov z textu API Identifikácia entít
Analýza čitateľnosti textu API
Spracovanie právnických dokumentov API
Identifikácia neslušných slov a vulgarizmov API Analýza toxicity
Identifikácia emotikonov a smajlíkov API momentálne nedostupné
Identifikácia a rekonštrukcia skratiek API momentálne nedostupné
Analýza toxického obsahu API momentálne nedostupné Analýza toxicity
Oprava gramatických chýb v slovenskom texte API momentálne nedostupné