NLP as a Service - slovak texts analysis

NLP pipeline (system architecture)

From text to token sequence (NLP modules).

NLP4SK architecture overview

 • -> Text Preprocessors
 • -> Tokenization (Word / Sentence boundary identification)
 • -> Restoration (Diacritic restoration, Abbreviation restoration)
 • -> POS tagging
 • -> Lemmatization
 • -> Stemming
 • -> Semantic tagging (NER, SCR, ...)
 • -> Relationship tagging (Coreferences, Appositions,...)
 • -> Sentiment analysis
 • -> Linked Open Data (LOD)
 • -> Resolvers
 • -> Output Formatter

API Documentation

POST: http://arl6.library.sk/nlp4sk/api

Parameter Possible values Required
text Text, ktorý chcem analyzovať. Y
apikey DEMO Y
TextPreprocessor BasicTextPreprocessor | ExtendedTextPreprocessor | ... N
tokenizer WhiteSpaceTokenizer | WhiteSpaceAndPunctuationTokenizer | SmartRuleTokenizer N
textrestorer DictionaryDiacriticRestorer | ProbabilisticDiacriticRestorer N
lemmatizer DictionaryLemmatizer | ProbabilisticLemmatizer N
stemmer DictionaryStemmer | ProbabilisticStemmer N
postagger DictionaryPOSTagger | IntersectionPOSTagger | ProbabilisticPOSTagger N
semantictaggers[] BasicNERTagger | BasicSCRTagger | NumberTagger | TemporalTagger | ContextualNERTagger | ... N
sentimentanalyser DictionarySentimentAnalyser | ExtendedSentimentAnalyser | ... N
resolvers[] NERResolver | LegalDocumentResolver ... N
formatters[] POSFineGrainedFormatter | POSCoarseGrainedFormatter | ... N

Output example

[{ "word": "Text", "meta": "{S}", "pos": [ "SSis1" ], "lemma": [ "text" ], "ner": [], "scr": []},{ "word": ",", "pos": [ "Z" ], "lemma": [ null ], "ner": [], "scr": []},{ "word": "ktorý", "pos": [ "PAis1" ], "lemma": [ "ktorý" ], "ner": [], "scr": []},{ "word": "chcem", "pos": [ "VKesa" ], "lemma": [ "chcieť" ], "ner": [], "scr": []},{ "word": "analyzovať", "pos": [ "VIe" ], "lemma": [ "analyzovať" ], "ner": [], "scr": []},{ "word": ".", "meta": "{/S}", "pos": [ "Z" ], "lemma": [ null ], "ner": [], "scr": []}]

Demo

Modules

Brief description of several modules (in slovak language).

TextPreprocessors

 • BasicTextPreprocessor - BasicTextPreprocessor
  Základná úprava vstupného textu (odstránenie HTML tagov, referencií, nesprávneho kódovania...
 • LawTextPreprocessor - LawTextPreprocessor
  Korekcia právnických textov

Tokenizers

 • SmartRuleTokenizer - Tokenizer využívajúci naučené pravidlá
  Rozdelí text na tokeny na základe bielych znakov a množiny špeciálnych pravidiel slovenského jazyka (zaužívané písanie čísiel, skratiek a pod.).
 • WhitespaceAndPunctuationTokenizer -
  Rozdelí text na tokeny na základe bielych znakov a špeciálnych znakov (napr. bodka, čiarka ...).
 • WhitespaceTokenizer -
  Rozdelí text na tokeny na základe bielych znakov.

TextRestorers

 • AbbreviationRestorer - Rekonštrukcia skratiek a akronymov
  Identifikácia skratiek a akronymov v texte
 • DictionaryDiacriticRestorer - DictionaryDiacriticRestorer
  Identifikácia diakritiky na základe slovníka.
 • ProbabilisticDiacriticRestorer - ProbabilisticDiacriticRestorer
  Identifikácia diakritiky na základe pravdepodobnosti.
 • ProbabilisticDiacriticRestorerPlus - ProbabilisticDiacriticRestorerPlus
  Identifikácia diakritiky na základe pravdepodobnosti.
 • SlangRestorer - Rekonštrukcia slangových slov
  Rekonštrukcia slangových slov v texte
 • TypoRestorer - Rekonštrukcia preklepov
  Rekonštrukcia preklepov v texte

POSTaggers

 • DictionaryPOSTagger - Slovníkový Tagger
  Identifikácia slovných druhov na základe slovníka.
 • DictionarySlangPOSTagger - Slovníkový Tagger
  Identifikácia slovných druhov na základe slovníka.
 • IntersectionPOSTagger - Prienikový Tagger
  Identifikácia slovných druhov a gramatických kategórií na základe prieniku všetkých možností uvedených v slovníku.
 • ProbabilisticPOSTagger - Pravdepodobnostný (štatistický) Tagger
  Identifikácia slovných druhov na základe pravdepodobnosti.

Lemmatizers

 • DictionaryLemmatizer - Slovníkový lematizér
  Identifikácia základných tvarov slov na základe slovníka.
 • ProbabilisticLemmatizer - Pravdepodobnostný lematizér
  Identifikácia základných tvarov slov na základe pravdepodobnosti.

Stemmers

 • DictionaryStemmer - Slovníkový stemmer
  Identifikácia koreňov slov na základe slovníka.
 • ProbabilisticStemmer - Pravdepodobnostný stemmer
  Identifikácia koreňov slov na základe pravdepodobnosti.

SemanticTaggers

 • BasicNERTagger - Základný NER (identifikácia názvoslovných entít)
  Priradí informáciu o entite zo slovníka pre slová, ktoré sa začínajú veľkým písmenom (PER = osoba, LOC = lokalita, ORG = organizácia).
 • BasicNERTaggerTeam13 - BasicNERTaggerTeam13
  Experimentálny NER pre Tím 13.
 • BasicSCRTagger - Základný SCR (Sense Category Recognizer) - rozpoznávač kategórií slov.
  Priradí informáciu zo slovníka pre slová určitých slovných druhov
 • ContextualNERTagger - Kontextový NER
  Priradí značku entity na základe kontextu (okolia slova), bez použitia slovníka.
 • NumberTagger - Identifikácia číselných údajov
  Priradí značky súvisiacie s čislom (percento, hodnota, mena).
 • QuantityUnitTagger - Identifikácia pre jednotky (OTH/units)
  Priradí značky pre fyzikálne jednotky a veličiny .
 • TemporalTagger - Identifikácia pre časové údaje (TMP/* => TMP/date,TMP/time,TMP/year,TMP/month,TMP/day,TMP/day_of_week)
  Priradí značky pre časové údaje tokenom na základe lexikálnych a syntaktických pravidiel (rok, mesiac, deň, dátum, čas, ...).
 • UnitTagger - Identifikácia pre jednotky (OTH/units)
  Priradí značky pre fyzikálne jednotky a veličiny .

RelationshipTaggers

 • CoreferenceTagger - Identifikácia koreferencií

SentimentAnalysers

 • DictionarySentimentAnalyser - DictionarySentimentAnalyser
  Identifikácia sentimentu viet na základe slovníkov vyjadrujúcich polaritu slova + základné pravidlá pri použití negácie, intenzifikátorov (slov zvyšujúcich intenzitu) a deminutív (slov znižujúcich intenzitu).
 • ExtendedSentimentAnalyser - ExtendedSentimentAnalyser
  Identifikácia sentimentu tokenov - specialny pristup bez nazvu 2

LODRecognizers

 • LODRecognizer - LODRecognizer
  Prepojí pojmy na otvorené a prepojené dáta (Linked Open Data).

Resolvers

 • LegalDocumentResolver - Rekonštrukcia pojmov z oblasti práva
  Rekonštrukcia pojmov z právnických dokumentov
 • NERResolver - Vyladenie NER
  Vyladenie zajužívaných pojmov v slovenčine.

OutputFormatters

 • BaseFormatter -
 • CoarseGrainedFormatter -
  Coarse formatter pre: POS, NER, CSR (slovné druhy bez gramatických kategórií)
 • FineGrainedFormatter -
  Fine Formatter pre: POS, NER, CSR (slovné druhy vrátane gramatických kategórií - rod, čislo, pád, osoba, čas)
 • LemmatizationFormatter -
 • NERCoarseGrainedFormatter -
  NER Coarse
 • NERFineGrainedFormatter -
  NER Fine
 • POSCoarseGrainedFormatter -
  POS Coarse
 • POSFineGrainedFormatter -
  POS Fine
 • SCRCoarseGrainedFormatter -
  SCR Coarse
 • SCRFineGrainedFormatter -
  SCR Fine
 • SentenceSentimentFormatter -
  Sentence sentiment formatter
 • SentimentKinit3classFormatter -
  Kinit sentiment formatter -
 • SentimentKinit8classFormatter -
  Kinit sentiment formatter - 7class + no sentiment
 • SimplePOSCoarseFormatter -
 • SimplePOSFormatter -