Analýza čitateľnosti textu

Kvalitatívna analýza textu: lexikálna kvalita, syntaktická kvalita, sémantická kvalita textu, čitateľnosť textu, zrozumiteľnosť, toxicita ...