Identifikácia entít

Extrakcia názvoslovných entít (NER)

Identifikácia a extrakcia názvoslovných entít v slovenskom texte