Identifikácia entít

Extrakcia pojmov z textu

Identifikácia a extrakcia sémantických kategórií slov (pojmov) v texte.